Przejdź do treści

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.
 4. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto e-mail.

§ 2 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.optometria.pl
 6. Sprzedawca –  wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki: Barbara Pakuła (nr NIP 7851685438, nr REGON 200872053, działająca pod firmą: Firma SYLOE Barbra Pakuła, ul. Migdałowa 4, 62-800 Kalisz
 7. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie,
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: ul. Migdałowa 4, 62-800 Kalisz
 2. Adres e-mail: biuro@cwiczeoko.pl
 3. Numer telefonu: 515 322 142

§ 4 Składanie zamówień

 1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
 2. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie, a także wybrać jego parametry – o ile ma to zastosowanie.
 3. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).
 4. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
 5. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
 6. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany w Koncie użytkownika.
 7. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub
  z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
 9. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.
 10. Dla złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta użytkownika.

§ 5 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy wskazany w koszyku podczas składania Zamówienia.Po wybraniu przez Kupującego towaru, sposobu płatności oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia , które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 Płatności 

 1. Kupujący za przyjęte Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 3 może zapłacić:
 • kartą płatniczą lub przelewem internetowym za pośrednictwem systemu Przelewy24.

 Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

 1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostawcy InPost.
 2. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu odbioru ze Sprzedawcą.
 3. Na termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia składa się: czas potrzebny na wysłanie przez Sprzedawcę towaru określony w opisie towaru w Sklepie oraz czas dostarczenia towaru przez Pocztę Polską
 4. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 8.
 5. W przypadku gdy Kupujący jako sposób dostawy towaru wybrał odbiór osobisty termin wysłania towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w siedzibie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ustępu 2.
 6. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.
 7. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
 8. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 8 Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
  z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Firma SYLOE Barbara Pakuła, ul. Migdałowa 4 , 62-800 Kalisz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w stosunku do Przedsiębiorcy.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny,:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady.
 3. W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy Przedsiębiorcy.
 4. Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi przysługują wyłącznie uprawnienia, o których mowa w ust. 2 lit. e) oraz f).
 5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy określony w § 3 Regulaminu.
 7. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 8. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane
  z rękojmią.
 9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
  e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
 • Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca.
 2. Kupujący składając Zamówienie, w tym zakładają Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę wymienionej usługi (Konto użytkownika). Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko
  w celach, o których mowa w niniejszym ustępie.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 13 Konto użytkownika

 1. W celu złożenia Zamówienia Kupujący może założyć Konto użytkownika.
 2. Konto użytkownika pozwala Kupującemu m.in. na złożenie Zamówienia, sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję swoich danych.
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza w Sklepie.
 4. Z momentem rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres e-mail podany w § 3 Regulaminu swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
  i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Regulamin jest akceptowany przez Klienta jednorazowo, podczas rejestracji konta w Sklepie.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 3. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją Sklepu lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na funkcjonowanie Sklepu.
 5. Zmiana regulaminu, o której mowa w ust. 4 nie będzie miała zastosowania do umów sprzedaży już zawartych, które będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w dniu zawarcia takiej umowy.
 6. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Kupującego przypisany do jego Konta użytkownika.
 7. W przypadku gdy Kupujący nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 8. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Kupujący powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konto użytkownika, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Firma SYLOE Barbara Pakuła, ul. Migdałowa 4, 62-800 Kalisz bok@cwiczeoko.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ______________________________________________________________
– Data odbioru ___________________
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
_________________________________________________________________________________
– Data ___________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.